วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ o-net ปี 2551-2552

ข้อสอบ O-NET ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ปีการศึกษา 2550 สอบเมื่อ 1 มี.ค. 2551
1. เครื่องดนตรีในข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
1. Clarinet , Tuba , French Horn                     2. Piccolo , Trombone , Trumpet
3. Oboe , Flute , Saxophone                            4. Violin , Cello , Bassoon
2. ปัจจุบันการผสมวงมโหรี มีเครื่องดนตรีในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าวงดนตรีดังกล่าว
เป็นวงมโหรี
1. จะเข้                                                                        2. ซอสามสาย
3. กระจับปี่                                                      4. ขลุ่ยเพียงออ
3. ถ้าสมโชคได้รับการไหว้วานให้ไปนำวงดนตรีมาบรรเลงในงานสวด
พระอภิธรรม สมโชคควรนำวงดนตรีในข้อใดมาบรรเลง
1. ปี่พาทย์มอญ หรือ ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
2. ปี่พาทย์ นางหงส์ หรือ ปี่พาทย์ชาตรี
3. ปี่พาทย์มอญ หรือ ปี่พาทย์เสภาเครื่องใหญ่
4. ปี่พาทย์ นางหงส์ หรือ ปี่พาทย์มอญ
4. การขับร้องในข้อใดที่ใช้เทคนิคในการขับร้องใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. การขับร้องโอเปราและการขับร้องประสานเสียง
2. การขับร้องเพลงพื้นบ้านและการขับร้องประสานเสียง
3. การขับร้องเพลงไทย (เดิม) และการขับร้องเพลงพื ้นบ้าน
4. การขับร้องเพลงแจ๊สและการขับร้องโอเปรา
5. เอกลักษณ์สำคัญของการขับร้องเพลงไทย (เดิม) น่าจะเป็นข้อใด
1. การใช้ส่วนต่าง ๆ ของปากและลำคอ
2. การเอื้อน
3. ปั้นเสียงให้กลมกล่อม
4. การผ่อนและถอนลมหายใจ
6. เทคนิคการบรรเลงดนตรีในข้อใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. กรับพวง และ Timpani                                2. ปี่ ใน และ Flute
3. จะเข้ และ Guitar                                         4. ซอสามสาย และ Harp

7. บทเพลงในข้อใดที่สามารถแสดงถึงความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบดนตรี
ในเรื่องสีสันได้อย่างเด่นชัดที่สุด
1. เพลงลาวสมเด็จ โดยวงเครื่องสายเครื่องคู่
2. เพลงปฐม โดยวงปี่ชวากลองชนะ
3. String Quartet in E flat Major , Op. 71 No. 3 by Haydn
4. Symphony No. 9 in D minor , Op. 125 by Beethoven
8. เครื่องดนตรีพื้นบ้านในข้อใดที่เป็นเครื่องดนตรีในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมด
1. ปี่ พิณ โปงลาง แคน และโหวด
2. พิณ สะล้อ โหวด โปงลาง และซึง
3. รำมะนา ฆ้องคู่ กลองโนรา และพิณ
4. โทนชาตรี ปี่ ตะโพน และฆ้องวง
9. ก่อนการเล่นเครื่องสาย ผู้เล่นจะใช้วัสดุชนิดหนึ่งถูที่สาย วัสดุนั้นคืออะไร
และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
1. ยางรัก เพื่อทำให้สายไม่ขาดง่าย
2. ยางสน เพื่อให้ฝืดและมีเสียงไพเราะขึ้น
3. ยางรัก ให้ฝืดและมีเสียงไพเราะขึ้น
4. ยางสน เพื่อทำให้สายไม่ขาดง่าย
10. เสียงเพลงในข้อใดที่ชาวบ้านร้องเล่นกัน โดยมีลูกคู่ร้องรับช่วงหนึ่งว่า
เอ้า ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ เชี๊ยบ
1. เพลงโคราช                                                 2. เพลงซอ
3. เพลงเรือ                                                       4. เพลงอีแซว
11. บทเพลงเดียวกัน แต่มีผู้นำไปขับร้องสองคน ความไพเราะของบทเพลงดังกล่าว
      แตกต่างกันด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด
1. การใช้เทคนิคการขับร้องที่เหมาะสมกับยุคสมัยและประเภทของบทเพลงของผู้ขับร้องแต่ละคน
2. การแสดงลีลาท่าทางประกอบการขับร้องที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน
3. การขับร้องที่ถูกต้องทั้งจังหวะและทำนองของผู้ขับร้องแต่ละคน
4. การเล่นลีลาและน้ำเสียงที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน

12. บทเพลงหนึ่งมีการขับร้องในตอนหนึ่งที่แสดงออกทางอารมณ์ที่นุ่ มนวลหวานซึ้ง
ด้วยเสียงร้องที่แผ่วเบา ในจังหวะที่ค่อนข้างช้า ข้อใดที่แสดงถึงการขับร้องดังกล่าว
1. Vivo , p , largo                                            2. Cantabile , pp , andante
3. Dolce , p , andantino                                   4. Appassionato , mp , allegretto
13. ถ้าต้องการประพันธ์เพลงให้มีลักษณะคล้ายเพลงลาวดวงเดือน ข้อใดเป็นคำตอบ
ที่ถูกต้องที่สุด
1. ระดับเสียงที่ใช้ คือ โด เร มี ซอล ลา
2. ผสมสำเนียงเพลงล้านนาเข้าไปด้วย
3. ควรใช้หน้าทับพิเศษเพื่ อให้บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น
4. ควรใช้เสียงปี่มอญผสมวงในการบรรเลง
14. ฉากหนึ่งในละครโรงเรียนที่แสดงถึงบรรยากาศที่น่าเคารพ มีความขลังควรใช้เพลง
ในข้อใดบรรเลงประกอบ
1. นกเขามาระปี สร้อยเพลง คุกพาทย์
2. ปฐม กราวนอก มหาฤกษ์
3. สาธุการ เวสสุกรรม มหาชัย
4. ทยอย เชิด นางนาค
15. วิวัฒนาการสำคัญในการจัดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์แสดงถึงการติดต่อ
กับต่างชาติ คือวงดนตรีลักษณะใดและเกิดขึ้นในสมัยใด
1. วงเครื่องสายประสมขิม สมัยรัชกาลที่ 5
2. วงปี่พาทย์นางหงส์ สมัยรัชกาลที่ 5
3. แตรวง สมัยรัชกาลที่ 6
4. วงเครื่องสายประสมไวโอลิน สมัยรัชกาลที่ 6
16. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดุริ ยกวีได้สร้างสรรค์
ไว้ อย่างเด่นชัดที่สุด
1. การนำเพลงไทย (เดิม) มาดัดแปลงเป็นเพลงไทยประยุกต์
2. ความไพเราะของบทเพลงที่มีสำเนียงภาษาต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า เพลงภาษา
3. ความไพเราะของบทเพลงไทยที่เรียบเรียงให้กับวงดนตรีสากลบรรเลง
4. การบรรเลงบทเพลงไทยด้วยวงดนตรีไทยผสมกับวงดนตรีชาติอื่น

17. วัฒนธรรมดนตรีของไทยที่มีการสร้างสรรค์แตกต่างไปจากชาติตะวันตก คือดนตรีคลาสสิกที่เด่นชัดที่ สุดคือข้อใด
1. การมีทำนองหลักและการแปรทำนองได้อย่างหลากหลาย บนรากฐานของหลักการประพันธ์เพลงไทย
2. การจัดวงดนตรีที่เน้นเครื่องสาย เรียกว่า วงเครื่องสาย ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆหลากหลาย
3. การจัดวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า ครบถ้วนทำให้ได้ความหลากหลายของสีสันเครื่องดนตรี
4. การขับร้องเพลงที่ลีลาช้าและเร็วที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจ
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551
 สอบวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30 - 16.30 .
18. การผสมวงดนตรีในข้อใดที่เกิดก่อนและหลัง เรียงลำดับตามยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ไทย
1. วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงเครื่องสาย
2. วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงเครื่องสายผสมขิม วงมโหรี
3. วงขับไม้ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงปี่พาทย์เครื่องห้า
4. วงขับไม้ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงเครื่องสายผสมออร์แกน
19. ถ้านักเรียนต้องการประพันธ์เพลงโดยการผสมวงมาตรฐานที่ใช้กันมานาน
ควรเป็นวงในข้อใด
1. Violin , violin , viola , cello                         2. Violin , trumpet , clarinet , horn
3. Violin , viola , cello , bassoon                     4. Violin , violin , oboe , cello

20. บทเพลงในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในสังคม
มิใช่การฟังเพื่อความไพเราะ
1. เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า                              2. เพลงเดี่ยวพญาโศก
3. เพลงงามแสงเดือน                                      4. เพลงบุหลันลอยเลื่อน
21. ข้อใดไม่ได้เป็นความแตกต่างของการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากล
1. การออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์
2. การเอื้อนและการหายใจ
3. การร้องคู่เสียงหรือประสานเสียง
4. การสร้างอารมณ์เพลงจากถ้อยคำ

22. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
1. การกระทบเสียง                                          2. การโหนเสียง
3. การครั่น                                                       4. การควง
23. ข้อใดแสดงถึงการผสมผสานขององค์ประกอบดนตรีต่าง ๆ น้อยที่สุด
1. เพลงนกขมิ้น โดยวงมโหรีและมีการเดี่ยวรอบวง
2. เพลงกราวใน โดยเดี่ยวระนาดเอก
3. String Quartet in E flat ajor , Op. 71 No. 3 by Haydn
4. Eine Kleine Nachtmusik for String Orchestra , K. 525 by Mozart
24. เครื่องดนตรีในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับ "หน้าทับ"
1. กลองแขก รำมะนา กลองทัด
2. ตะโพน กลองแขก โทน
3. รำมะนา กลองทัด กลองแขก
4. กลองทัด โทน ตะโพน
25. การดูแลรักษาขลุ่ยอู้ที่ถูกต้องคือข้อใด
1. ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดภายนอกตัวขลุ่ย
2. ใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดภายนอกตัวขลุ่ย
3. ใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตัวขลุ่ย
4. ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตัวขลุ่ย
26. ความไพเราะของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ คือข้อใด
1. ความราบเรียบ เงียบสงบ และนุ่มนวล
2. การสื่ออารมณ์เด่นชัดของระนาดเอกที่ใช้ไม้แข็งบรรเลง
3. ความดังกึกก้อง โลดโผน และสนุกสนาน
4. ความดังกระหึ่ม เงียบสงบ และโลดโผน
27. ในการวางแผนการแสดงละครโรงเรียน ซึ่งเป็นฉากที่ตัวละครแสดงถึงความ
ผ่อนคลายไม่รีบร้อน หรือเร่งร้อน และมีการคุยกันเบา ๆ บทเพลงในข้อใด
ที่สามารถนำมาใช้ ประกอบละครฉากนี้ได้ดีที่สุด
1. บทเพลงท่อนที่หนึ่งจากคอนแชร์โตประพันธ์โดยเบโธเฟน
2. บทเพลงท่อนที่สองจากซิมโฟนีประพันธ์โดยโมสาร์ต
3. บทเพลงท่อนที่สามของคอนแชร์โตประพันธ์โดยไชคอฟสกี
4. บทเพลงท่อนที่สี่ของซิมโฟนีประพันธ์โดยดวอชาค
28. บทเพลงหนึ่งใช้วงซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดใหญ่ มีผู้แสดงจำนวนมากแสดงถึง
พลังของดนตรีอย่างเหลือเฟือ น่าจะเป็นบทเพลงสมัยใด
1. โรแมนติก                                                    2. คลาสสิก
3. โรโคโค                                                       4. บาโรก

29. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทย ที่ได้รับการพัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
1. บทเพลงลาวคำหอม                                                2. บทเพลงงามแสงเดือน
3. บทเพลงเขมรไทรโยค                                 4. บทเพลงคลื่นกระทบฝั่ง
30. ข้อใดแสดงถึงการเผยแพร่ดนตรีไทยไปสู่นานาชาติ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและ
น่าจะพบได้เสมอ
1. การนำเพลงไทยไปบรรเลงโดยวงดนตรีต่าง ๆ
2. การนำเพลงนานาชาติมาบรรเลงโดยวงดนตรีไทย
3. การขับร้องเพลงไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
4. การขับร้องและบรรเลงเพลงภาษา
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552
 สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.30 - 14.30 .
31. ในคำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
พยางค์ใดตรงกับจังหวะหนัก
1. พุทธ                                                            2. และ
3. ศิ                                                                  4. กราน
32. ถ้าท่านจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่ของท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูง ซึ่งจะ
มีแขกมาร่วมงานประมาณ 100 คน ท่านคิดว่าควรใช้วงดนตรีประเภทใดบรรเลง
ในงานนี้
1. วงโยธวาทิต                                                2. วงขับร้องประสานเสียง
3. วงสตริงควอร์เต็ต                                        4. วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า
33. ข้อใดเป็นระดับเสียงของนักร้องหญิง
1. อัลโต                                                           2. เทเนอร์
3. บาริโทน                                                      4. เบส
34. เครื่องดนตรีในข้อใดมักใช้เล่นเสียงประสานเมื่ออยู่ในวงดนตรี
1. ฮอร์น                                                           2. ฟลู้ต
3. คลาริเน็ต                                                     4. ปิคโคโล
35. ข้อใดไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
1. ล้างปากเป่าทรัมเป็ตด้วยน้ำ
2. ล้างตัวเครื่องทรอมโบนด้วยน้ำ
3. ล้างตัวเครื่องแซกโซโฟนด้วยน้ำ
4. ล้างปากเป่าคลาริเน็ตด้วยน้ำ

36. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
1. ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้ำเต้า
2. จะเข้ ซอด้วง พิณน้ำเต้า
3. จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
4. ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย
37. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของเพลงเถา ไม่ถูกต้อง
1. เริ่มจากทำนองที่ยาว ไปหาทำนองที่สั้น
2. เริ่มจากทำนองที่สั้น ไปหาทำนองที่ยาว
3. เริ่มจากอัตราจังหวะช้า ไปหาอัตราจังหวะเร็ว
4. บรรเลงโดยมีการขับร้อง หรือ ไม่มีการขับร้องก็ได้
38. ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ ที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่น คือ
1. ต้องมีบทร้องประกอบเสมอ เมื่อมีการบรรเลง
2. ใช้ประกอบการแสดงระบำ ในการแสดงละคร
3. ใช้ในพิธีกรรม หรือ ประกอบการแสดง
4. ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูง หรือ พระราชพิธีเท่านั้น
39. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย
1. การขับร้อง ที่ต้องใช้เสียงสูงมาก
2. เครื่องตี ที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน
3. กลอง ที่สามารถตีเป็นเสียงต่างๆ ได้ในใบเดียวกัน
4. เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ
40. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับภาษาไทย ได้ถูกต้องที่สุด
1. ลักษณะของร้อยกรองมีลักษณะใกล้เคียงลักษณะของดนตรี
2. คำในภาษาไทยทุกคำสามารถร้องได้ทุกระดับเสียงโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
3. การเอื้อนคือการใช้คำหลายคำ เชื่อมโยงด้วยเสียงหลายเสียง
4. เสียงในภาษาไทยไม่มีการเน้นการออกเสียงเฉพาะที่เหมือนภาษาอังกฤษจึงไม่มีลักษณะของเสียงดนตรี
41. การสร้างบรรยากาศและการตกแต่งร้านอาหารเหนือของไทย
                   กลุ่ม  A                                         กลุ่ม  B                                             กลุ่ม C

1. เครื่องปั้นดินเผา
1. ฟ้อนสาวไหม
1. วงพิณแคน
2. ปลาตะเพียนสาน
2. ฟ้อนสาละวัน
2. วงมโหรี
3. ตัวหนังตะลุงประดับผนัง
3. รำวรเชษฐ์
3. วงสะล้อ
4. ผ้าปักชาวเขาประดับผนัง
4. ตาลียอเก็จ
4. รองเง็ง
5. เขาควายประดับผนัง
5. ละครหุ่น
5. วงกาหลอ

42. การจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงานขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีไทย
                                กลุ่ม A                                                                  กลุ่ม B                                           

1. รำฉุยฉาย
1. วงปี่พาทย์นางหงส์
2. รำอวยพร
2. วงปี่พาทย์มอญ
3. ละครเรื่องพระเวสสันดรชาดก
3. วงเครื่องสายปี่ชวา
4. รำถวายพระพร
4. วงบัวลอย
5. รำวงมาตรฐาน
5. วงเครื่องสายผสมขิม
เฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550 สอบเมื่อ ก.พ. 2551

1. 3
2. 2
3. 4
4. 1
5. 2
6. 3
7. 4
8. 1
9. 2
10. 3
11. 4
12. 2
13. 1
14. 3
15. 1
16. 2
17. 1
18. 4
19. 1
20. 3
21. 4
22. 4
23. 2
24. 2
25. 1
26. 1
27. 2
28. 2
29. 2
30. 1
31. 4
32. 3
33. 1
34. 1
35. 3
36. 4
37. 2
38. 3
39. 4
40. 3
41. A.4 B.1 C.3
42. A.2 B.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น